‘‘

’’

Institucionet mungesë informacioni zyrtar lidhur me procesin e mbikqyrjes dhe të përgatitjes së listave të votuesve !
25/02/2015

D E K L A R A T Ë


Shkarko Deklaratën e Plotë në .pdf

 

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë në vazhdimësi të monitorimit të përgatitjes së infrastrukturës parazgjedhore, po vazhdon të ndjekë nga afër procesin e përgatitjes së Listave të Votuesve për Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015.

 

Koalicioni ka bërë prezent shqetësimet e tij lidhur me këtë proces në takime zyrtare me aktorët kompetentë, madje është shprehur edhe publikisht nëpërmjet dy deklaratave, përkatësisht në datat 17 Janar dhe 12 Shkurt 2015.

 

Koalicioni sjell në vëmendje të publikut dhe veçanërisht në vëmendje të Ministrisë së Brendshme (MB), Kryetarëve të Njësive të Qeverisjes Vendore (NJQV) dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) se Kodi Zgjedhor lidhur me procesin e përgatitjes së Listave Zgjedhore parashikon ndaj tyre dy detyrime kryesore:

Detyrimi i parëështë publikimi në mënyrë periodike i listave paraprake[1] të përditësuara në datat 14 Janar, 13 Shkurt, 15 Mars dhe 14 Prill 2015 deri në shpalljen e listës përfundimare prej Gjendjes Civile në datën 11 Maj[2] 2015. Shpallja bëhet në faqen e internetit të KQZ-së dhe të Ministrisë së Brendshme si dhe në ambientet publike pranë çdo Zyre të Gjendjes Civile.

Detyrimi i dytë është njoftimi me shkrim i çdo zgjedhësi që banon në territorin e njësisë vendore, në periudhën nga data 14 Janar deri më datën 15 Mars 2015.

 

Në procesin e saktësimit dhe përgatitjes së listave rol vendimtar kanë vetë zgjedhësit, të cilëve ligji iu siguron vënien në dijeni nëse figurojnë në lista si dhe mundësinë e ankimimit për të saktësuar apo korrigjuar të dhënat e tyre në këto lista.

 

Ligji iu njeh qytetarëve datën 21 Prill si afatin e fundit që ata kanë për të dorëzuar kërkesat për ndryshime në ekstraktin e përbërësve zgjedhorë (listat paraprake) në Zyrat e Gjendjes Civile[3].

Në rast refuzimi të kësaj kërkese, qytetarët kanë të drejtë t’i drejtohen gjykatës brenda pesë ditëve nga vënia në dijeni për refuzimin e kërkesës nga Zyra e Gjendjes Civile[4] apo nga kalimi i afatit 5 ditor për të marrë përgjigje.

 

Pas datës 11 Maj 2015, nëse zgjedhësit vërejnë se kanë pasaktësi në të dhënat e tyre apo nuk figurojnë fare në lista, atëherë ata duhet t’i drejtohet gjykatës[5] deri më datën 19 qershor 2015, në të kundërt ata e humbasin të drejtën e tyre për të votuar.

 

Koalicioni shpreh shqetësimin e tij se ky proces nuk po zhvillohet sipas kërkesave të Kodit Zgjedhor dhe, për më tepër, pritshmëritë në këtë drejtim nuk janë aspak premtuese.

Lexo të plotë
Anëtarët e KQZ-së të miratojnë sa më parë rregulloren e brendshme dhe auditët teknicienë të listave të zgjedhësve !
12/02/2015

Procesi i shpalljes së listave paraprake të zgjedhësve ende me probleme
17/01/2015

Raporti i Vlerësimit të Situatës Parazgjedhore - Zgjedhjet Lokale 2015 !
14/01/2015

Publikimi i Raportit të Vlerësimit të Situatës Parazgjedhore !
13/01/2015

Mungesa e konsensusit politik rrezik serioz për futjen e vendit në një ngërç institucional e kushtetues përpara Zgjedhjeve Lokale të Qershorit 2015 !
03/12/2014


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore
Me mbështetjen e Ndihmës Kombëtare për Demokraci (NED) - SHBA
With the support of National Endowment for Democracy (NED) - USA