‘‘

’’

Rrjeti Europian i Organizatave për Monitorimin e Zgjedhjeve (ENEMO) vlerëson zhvillimin e Zgjedhjeve të 26 Tetorit në Ukrainë !
28/10/2014

NJOFTIM PËR SHTYP

 

Rrjeti Europian i Organizatave për Monitorimin e Zgjedhjeve (ENEMO), pjesë e të cilit janë edhe Shoqata për Kulturë Demokratike dhe KRIIK Albania, angazhoi 206 vëzhgues për monitorimin e Zgjedhjeve të Parakohshme Parlamentare të 26 Tetorit 2014, në Ukrainë.

 

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë, nëpërmjet SHKD e KRIIK, angazhoi si vëzhgues në këto zgjedhje 22 aktivistë të vet, konkretisht 4 Vëzhgues Afatgjatë dhe 18 Vëzhgues Afatshkurtër.

 

 

ENEMO përveç monitorimit të periudhës parazgjedhore, monitoroi edhe të gjitha fazat e procesit të votimit, duke përfshirë hapjen, votimin, numërimin e votave dhe nxjerrjen e rezultateve në Qendrat e Votimit dhe në Komisionet Rajonale të Votimit (KRV).

 

ENEMO vlerësoi paraprakisht se votimet e 26 tetorit u zhvilluan në një mënyrë transparente dhe efikase, dhe në përgjithësi në përputhje me standardet ndërkombëtare. U vunë re disa parregullsi por që nuk kanë ndikim në rezultatin përfundimtar, veçanërisht gjatë periudhës së fushatës zgjedhore.

 

Autoritetet Zgjedhore, veçanërisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) bëri përpjekje të jashtëzakonshme për të zhvilluar zgjedhjet dhe lejuar që votuesit të hidhin votën e tyre në një klimë sigurie dhe politike komplekse, duke përmbushur afatet e shkurtra kohore lidhur me karakterin e këtyre zgjedhjeve.

 

Misioni i ENEMO-s thekson nevojën për vazhdim të mëtejshëm të diskutimeve të hapura dhe gjithëpërfshirëse mbi reformën zgjedhore me pjesëmarrjen e një game të gjerë aktorësh, duke përfshirë shoqërinë civile, në mënyrë që legjislacioni zgjedhor të përmirësohet dhe harmonizohet.

Veç kësaj, ENEMO rekomandon rritjen e profesionalizmit të administratës zgjedhore rajonale, të paktën në nivel menaxhimi, e cila do të kontribuojë në rritjen e kapaciteteve institucionale të Komisionet Rajonale të Votimit (KRV).

 

 

Për të ndjekur të plota informacionet e publikuara nga Misioni i ENEMO-s ndiqni website: http://www.enemo.eu/, si dhe faqen në facebook: https://www.facebook.com/pages/ENEMO-The-European-Network-of-Election-Monitoring-Organizations/430957566960421

 

Misioni i Vëzhgimit Ndërkombëtar të ENEMO për Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare në Ukrainë, mbështetet nga Instituti Demokratik Amerikan për Çështjet Ndërkombëtare, USAID, Zyra për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut e Departamentit të Shtetit - SHBA, Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë në Kiev, si dhe Fondi i Zhvillimit Europian të BE-së.


Lexo të plotë
Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë nis vëzhgues për monitorimin e Zgjedhjeve të parakohshme Parlamentare të 26 Tetorit në Ukrainë!
20/09/2014

Qeverisja vendore e re, funksionale dhe përfaqësuese, kërkon kompromisin dhe bashkëpunimin e të gjithë aktorëve!
29/07/2014

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë vëzhgon Zgjedhjet e parakohshme Presidenciale të 25 Majit në Ukrainë!
24/05/2014

Nisma për faljen e gjobave përgjatë periudhës elektorale e paplotë, pa vënien përpara përgjegjësisë të shkelësve të ligjit!
18/02/2014

Reforma Administrativo-territoriale dhe Reforma Zgjedhore; domosdoshmëri për një proces konsensual, gjithëpërfshirës dhe transparent!
03/02/2014


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore
Me mbështetjen e Ndihmës Kombëtare për Demokraci (NED) - SHBA
With the support of National Endowment for Democracy (NED) - USA