‘‘

’’

Procesi i shpalljes së listave paraprake të zgjedhësve ende me probleme
17/01/2015

D E K L A R A T Ë

 

Shkarko Deklaratën e Plotë në .pdf

 


 

Më datën 14 janar 2014 të gjitha Zyrat e Gjendjes Civile pranë Njësive të Qeverisjes Vendore (NJQV) duhet të publikonin në ambientet e tyre ose në ambientet pranë tyre, por që kanë akses të lirë për publikun, ekstraktin e parë të përbërësve zgjedhorë, pra Listat e Zgjedhësve, të Qendrave të Votimit që janë në juridiksionin  e këtyre zyrave[1].

 

Në Udhëzimin e Ministrit të Brendshëm nr. 364 datë 16.12.2014 “Për procedurat e hartimit të listave të zgjedhësve për zgjedhjet e organeve të qeverisjes Vendore”, në pikën 12 të tij thuhet se: “Zyrat e gjendjes civile në bashki /komuna /njësi bashkiake, brenda datës 14.1.2015 printojnë dhe, pasi të firmoset nga kryetari përkatës, publikojnë ekstraktin e parë të përbërësve zgjedhorë të të gjithë zgjedhësve sipas vendbanimit dhe qendrave të votimit, nën juridiksionin e tyre territorial. Ekstraktet e përbërësve zgjedhorë, me të njëjtat kritere, do të printohen dhe publikohen edhe çdo 30 ditë sipas përcaktimit të Kodit Zgjedhor”.

 

Ndryshe nga sa parashikohet në Kodin Zgjedhor, udhëzimi i Ministrit të Brendshëm nuk e përmend fare detyrimin që rrjedh prej Kodit Zgjedhor që “Publikimi bëhet në ambientet e zyrave të gjendjes civile ose në ambientet pranë tyre me akses të lirë për publikun”.

 

Madje udhëzimi është i paqartë dhe lë shteg për interpretim të ndryshëm nga ai i Kodit Zgjedhor, pasi sipas tij Zyrat e Gjendjes Civile mund të bëjnë publikimin e listave “sipas vendbanimit dhe qendrave të votimit, nën juridiksionin e tyre territorial”.

 

Ky lloj interpretimi jo vetëm që është në shkelje të Kodit Zgjedhor, por është i paqartë dhe është jo-efikas në qëllimin e tij për informimin e qytetarëve. Kjo paqartësi shtohet akoma më shumë nëse merret parasysh fakti se administrata dhe drejtuesit e NJQV-ve kanë pak ose aspak njohuri lidhur me parashikimet e Kodit Zgjedhor.

Për më tepër, duke qenë se për këtë proces Kodi Zgjedhor ngarkon Ministrin e Brendshëm për të nxjerrë Udhëzim të Posaçëm, kjo administratë dhe këta drejtues të NJQV-ve i referohen posaçërisht vetëm këtij udhëzimi.

 

Vështirësitë logjistike në të cilat mund të hasë zbatimi me korrektësi i publikimit të listave, sikundër parashikohet në Kod, duhet të ishin marrë në shqyrtim më parë nga Ministria e Brendshme e cila në bashkëpunim me Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve dhe kryetarët e Njësive të Qeverisjes Vendore, të kishin adresuar zgjidhjen e duhur që më parë.

Lexo të plotë
Raporti i Vlerësimit të Situatës Parazgjedhore - Zgjedhjet Lokale 2015 !
14/01/2015

Publikimi i Raportit të Vlerësimit të Situatës Parazgjedhore !
13/01/2015

Mungesa e konsensusit politik rrezik serioz për futjen e vendit në një ngërç institucional e kushtetues përpara Zgjedhjeve Lokale të Qershorit 2015 !
03/12/2014

Buxheti i vitit 2015 të parashikojë fonde shtesë për përmbushjen e standardeve më të mira të zgjedhjeve të ardhshme vendore !
13/11/2014

Rrjeti Europian i Organizatave për Monitorimin e Zgjedhjeve (ENEMO) vlerëson zhvillimin e Zgjedhjeve të 26 Tetorit në Ukrainë !
28/10/2014


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore
Me mbështetjen e Ndihmës Kombëtare për Demokraci (NED) - SHBA
With the support of National Endowment for Democracy (NED) - USA