‘‘

’’


LIVE: Raporti i Ndërmjetëm I - Zgjedhje 2015

Dergoni komentet tuaja duke shkruar meposhte:

Raporti i Parë i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !
30/03/2015

ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE

21 QERSHOR 2015

   

RAPORT I NDËRMJETËM MONITORIMI  I 

10 Janar 2015 - 26 Mars 2015


Shkarko Raportin e Plotë në .pdf

 

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 politikisht do të zhvillohen në një moment shumë të rëndësishëm për Shqipërinë, duke qenë i pari raund zgjedhor që mbahet pas marrjes së Statusit Kandidat për BE të vendit.

Në këtë këndvështrim, ky proces zgjedhor do të duhet të plotësojë pritshmëritë e qytetarëve, duke synuar rritjen e besimit të tyre në institucionin thelbësor të një vendi demokratik, atë të zgjedhjeve të lira e të ndershme, si dhe të partnerëve ndërkombëtarë për realizimin e një procesi i cili të plotësojë standardet e një vendi me këtë status.   

 

Pavarësisht vullnetit të shprehur nga forcat politike nëpërmjet Rezolutës së 24 dhjetorit 2014 dhe angazhimit përpara qytetarëve e partnerëve ndërkombëtarë për bashkëpunim, “de facto” ky vullnet politik, komunikimi mes forcave politike dhe, si rrjedhojë, konsensusi i nevojshëm për ndërmarrjen e ndryshimeve të duhura dhe të rëndësishme ligjore ka munguar dhe vazhdon të mungojë.

 

Plotësimi i anëtarësisë së KQZ-së më 30 Janar 2015, ishte një hap shumë i vonuar por njëkohësisht mjaft pozitiv, i cili i dha fund aludimeve lidhur me mundësinë e rindërtimit apo rikonfigurimit të trupës së KQZ-së, duke dhënë një mesazh konstruktiv në ndihmë të zhvillimit të procesit të ardhshëm zgjedhor, por që për fat të keq ngeli aty, pasi mosadresimi i ndryshimeve të domosdoshme ligjore, solli bllokimin e procesit në nivelin e dytë të administrimit, për shkak të pamundësisë së miratimit të Zonave të Administrimit Zgjedhor.

 

Kuadri ligjor nuk u prek për tu përmirësuar me propozimet e dala nga proceset e kaluara zgjedhore e sidomos me propozimet e bëra nga OSBE/ODIHR dhe nga vëzhguesit vendas, madje ai ngeli i paplotë pas mosadresimit të ndryshimeve të domosdoshme që vijnë si pasojë e ligjit të ri administrativo-territorial.

 

Në mënyrën e funksionimit, punës dhe konsideratave të KQZ-së ndaj detyrimeve të ligjit dhe zbatueshmërisë së tij prej vetë asaj apo prej institucione të tjera të ngarkuara, vërehet se ka disa përmirësime, por nga ana tjetër vazhdojnë të jenë evidente një sërë mënyrash sjelljeje dhe pune të cilat janë jo konform frymës dhe ligjit, të cilat janë konstatuar edhe në zgjedhjet e shkuara parlamentare.

 

KQZ si organi më i lartë i administrimit të zgjedhjeve nuk ushtron në mënyrë të plotë autoritetin dhe kompetencat e dhëna për të detyruar të gjithë hallkat në varësi apo institucionet e tjera të ngarkuara nga ligji për përgatitjen e infrastrukturës zgjedhore, që të zbatojnë me korrektësi afatet dhe procedurat ligjore të parashikuara.

Lexo të plotë
Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Parë të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015!
27/03/2015

Propozime të KVV lidhur me ndryshimet teknike të Kodit Zgjedhor !
11/03/2015

Mosmiratimi ende i Zonave të Administrimit Zgjedhor, bllokim serioz i procesit përgatitor të zgjedhjeve të ardhshme vendore !
08/03/2015

Institucionet mungesë informacioni zyrtar lidhur me procesin e mbikqyrjes dhe të përgatitjes së listave të votuesve !
25/02/2015

Anëtarët e KQZ-së të miratojnë sa më parë rregulloren e brendshme dhe auditët teknicienë të listave të zgjedhësve !
12/02/2015


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore
Me mbështetjen e Ndihmës Kombëtare për Demokraci (NED) - SHBA
With the support of National Endowment for Democracy (NED) - USA